Mistä kannattava pesu on tehty? Osa 2

Mikään ei ole niin kallis investointi kuin investointi hitaaseen autonpesukoneeseen. Sijoitetun pääoman tuottoon vaikuttaa oleellisesti, kuinka monta pesua olet myynyt tilikauden aikana. Pesunopeudella on suuri vaikutus pesujen määrään ja sillä puolestaan suora yhteys tilikauden tulokseen ja sijoitetun pääoman tuottoon.

Pesunopeudesta puhuttaessa käytetään eri konetyypeissä yleisesti eri terminologiaa. Roll over- eli perinteisissä harjapesukoneissa puhutaan kiskonopeudesta, jossa auto pysyy paikallaan koneen liikkuessa kiskoilla. Pesukaduissa eli tunnelipesukoneissa käytetään nimitystä ketjunopeus, jolloin autoa vedetään ketjulla pesukoneen läpi, pesukoneen pysyessä paikallaan.

Roll over-koneissa pesunopeuteen eniten vaikuttava tekijä on pesuohjelmien pituus. Pesukoneeseen voidaan suunnitella useita eri liikesarjoja suorittamaan pesun eri vaiheita. Liikesarjojen lisääminen kasvattaa kuitenkin käytettävää pesuaikaa ja näin ollen vähentää pesujen määrää. Tämän lisäksi pesunopeuteen vaikuttavat pesukoneen tekniset ominaisuudet, kuten ohjausjärjestelmien nopeus, joilla ohjataan harja-, korkeapaine- ja kuivausyksikköjen pesunopeutta.

Lisäksi pesunopeuteen vaikuttaa pesukemikaaleille annettava vaikutusaika. Mitä heikkotehoisempaa pesuainetta käytetään, sitä pidempi on myös vaikutusaika, jolla kompensoidaan pesuaineen heikkoa tehoa hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Pesukaduissa ketjunopeudella tarkoitetaan sitä, millä nopeudella (sekunti per metri) pesuketju vetää autoja läpi pesukadun. Myös autojen välisellä etäisyydellä on vaikutusta pesunopeuteen. Pesunopeudella pyritään siihen, että pesukadulle ei ala muodostumaan pesujonoa. Pesujonon muodostuminen tarkoittaa sitä, että pesukoneen kapasiteetti ei riitä pesemään kaikkien niiden potentiaalisten asiakkaiden autoja, joita olisi tarjolla pestäväksi.

Entä miksei pesukadun nopeutta voi lisätä rajattomasti? Syynä ovat pullonkaulat, jotka hidastavat auton sisäänottoa pesukadulle. Tyypillisin pesukadun pullonkaula on harjayksikön kyky harjata auton takaosa. Markkinoilla on paljon pesunopeutta rajoittavia harjayksiköitä, joiden sijasta roll over -pesukone olisi kannattavampi vaihtoehto sijoitetun pääoman tuottoprosentin kannalta.

Pesunopeudella on suuri vaikutus myös pesukadun kulurakenteeseen. Hidas ketjunopeus lisää samassa suhteessa muuttuvien kustannusten määrää pesua kohden. Jos pesukatusi on kaksi kertaa hitaampi, on sinulla kaksi kertaa suuremmat muuttuvat kustannukset pesua kohden, kuten esim. jätevesimaksut, sähkönkulutus, pesuainekulutus jne.

Voidaankin perustellusti sanoa, että pesunopeudella on suuri merkitys pesun kannattavuuteen.

Seuraavassa jutussa kerron, miten vahauksen laadulla voidaan vaikuttaa autonpesutoiminnan kannattavuuteen. Pysy kanavalla!

Lue myös edellinen juttuni siitä mikä yksinkertainen kaava tekee autonpesutoiminnasta kannattavan!

Mistä kannattava pesu on tehty? Osa 1

Kannattava pesutoiminta tulee yhtälöstä:
Keskihinta x pesunopeus = pesuliiketoiminnan tulos

Jokainen pesuyrittäjä pohtii mielessään tuleeko minun pesuyrityksestä kannattava. Oikein suunniteltu ja toteutettu pesuliiketoiminta on aina kannattavaa. Kaikilla on tavoitteena myydä mahdollisimman monta pesua mahdollisimman korkealla keskihinnalla ja kateprosentilla, jolloin pesuliiketoiminnan tulos on mahdollisimman hyvä. Keskihintaan voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Yksi hyvä tapa on myydä erihintaisia pesuja, esimerkiksi

1. Vahapesu (tehopesu + liuotin + vaha), 30,- €
2. Liuotinpesu (tehopesu + liuotin), 20,- €
3. Tehopesu (tehopesu), 10,- €

Kun asiakkaalle annetaan mahdollisuus ostaa eri laatutasolla olevia erihintaisia pesuja, on tällaisella hintojen asettelulla selkeä keskihintaa nostava vaikutus. On tärkeää muistaa, että pesujen välillä on oltava todellinen sisältöero, siten että asiakas kokee aidosti saavansa maksamalleen lisähinnalle vastinetta. Harva asiakas tulee kertomaan kassalle pettymystään, vaan äänestää jaloillaan ja siirtyy kilpailevan pesuaseman asiakkaaksi. Korkean keskihinnan lisäksi on tärkeää pitää huolta myös kulurakenteesta, jotta parantunut keskihinta ei näkyisi vastaavasti liikaa lisääntyneinä kuluina.

Tulokseen vaikuttaa keskihinnan lisäksi pesunopeus. Tämä ei ole mikään vähäpätöinen asia. On hyvä huomioida se tosia, että jokaisella pesuasemalla on tietty toteutuva kulurakenne riippumatta siitä, vaikka yritys ei myisi yhtään pesua. Korkeasta keskihinnasta ei ole mitään iloa, jos pesukoneesi on niin hidas, että sillä ei pysty hitaudesta johtuen kattamaan edes kiinteitä kustannuksia. On hyvä muistaa, että kun asiakas tulee tontillesi ja näkee siellä 6 autoa jonossa, kääntyy auton nokka nopeasti kohti kilpailijan pesuasemaa. Mikään ei ole vahingollisempaa kuin kouluttaa oma asiakas menemään kilpailevalle pesuasemalle.

Sesonkipäiviä on vuodessa noin 30 kappaletta. Sesongilla tarkoitetaan, että pesukoneessa on jatkuvasti asiakkaita katkeamattomana jonona. Juuri näinä sesonkipäivinä on mahdollista kasvattaa merkittävästi liiketoiminnan tulosta. Jos esim. nollatulos on 8000 pesun kohdalla, niin sesongin avulla pesunopeudesta riippuen pystytään vuotuista pesumäärää lisäämään merkittävästi yli nolla tuloksen eli 8000:n pesun, jolloin voidaankin perustellusti sanoa, että nopeus on aivan ratkaisevassa asemassa liiketoiminnan tuloksen kannalta katsottuna.

Lue lisää artikkeleita, joissa kerron tarkemmin miksi asiakas on valmis maksamaan korkeamman keskihinnan ja mitkä tekniset ratkaisut vaikuttavat pesunopeuteen.